7 + 8 december 2024 | 10:00 - 17:00 uur | Suikerfabriek Groningen

Algemene Voorwaarden 2023

De algemene bepalingen voor de Zweedse Kerstmarkt 2023 staan vastgelegd in onderstaand algemene voorwaarden.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Bezoeker: De Bezoeker is een natuurlijk persoon die (indirect) van de Organisatie een (online) Toegangsbewijs heeft gekregen of gekocht;
 • Deelnemer: De Deelnemer is degene die van de Organisatie een online bevestiging betreffende plaats, data en gereserveerde m2 heeft ontvangen.
 • Organisatie: De Organisatie van de Zweedse Kerstmarkt is Eventful Eventmanagement & Productie (KVK: 84131985). Tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 • Plaats en tijd: Zaterdag 9 en zondag 10 december 2023: 10.00 – 17.00 uur
 • Toegangsbewijzen: overeenkomst tussen Organisatie en Bezoeker die de mogelijkheid biedt om, al dan niet tegen betaling, een fysiek evenement bij te wonen.
 • Zweedse Kerstmarkt: De naam van het desbetreffende evenement. Hierna te noemen: het evenement

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle toegangsbewijzen die de Organisatie is overeengekomen met betrekking tot de Zweedse Kerstmarkt.
 • Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van een wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De Organisatie en wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

 • De overeenkomst met Bezoeker komt tot stand nadat de Organisatie de aanmelding van Bezoeker heeft aanvaard. De aanvaarding door de Organisatie vindt vooraf per e-mail plaats ter plekke op het evenement fysiek aan de kassa.
 • Als de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, is Bezoeker zelf verantwoordelijk voor het opslaan en printen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie. De Organisatie is niet verplicht om de eventueel gearchiveerde overeenkomst voor bezoeker toegankelijk te houden.
 • De Organisatie behoudt zich het recht voor om de vastgestelde data en openingstijden te wijzigen zonder dat de Bezoeker recht heeft op schadevergoeding. De overeenkomst in de vorm van een toegangsbewijs blijft van kracht. De eventuele wijzigingen worden schriftelijk aan de Bezoeker doorgegeven.

 

Artikel 4: Duur van de overeenkomst

 • De overeenkomst eindigt van rechtswege na het bezoeken van het evenement.

 

Artikel 5: Betaling

 • De Bezoeker is entreekosten verschuldigd voor het bezoeken van het evenement, tenzij anders is overeengekomen of aangekondigd.
 • Indien er entreegelden verschuldigd zijn, geldt een directe betalingsverplichting vooraf via het elektronische systeem of ter plekke aan de kassa.
 • Op het verschuldigde bedrag is btw van toepassing.

 

Artikel 6: Annulering

 • De Bezoeker dient zijn/haar overeenkomst via de website van het evenement te annuleren. De annulering wordt door de organisatie per e-mail bevestigd.
 • Voor Toegangsbewijzen waarvoor een betaling verschuldigd is, geldt het volgende. Bij annulering is de Bezoeker de gemaakte servicekosten van €0,65 per ticket verschuldigd.
 • Voor Toegangsbewijzen waarvoor geen betaling verschuldigd is, geldt dat bezoekers geen aanspraak kunnen maken op restitutie.
 • Voor het niet verschijnen op het evenement zonder voorafgaande annulering kan vanaf 2 dagen na afloop van het evenement geen aanspraak meer worden gemaakt op restitutie.
 • Indien Bezoeker niet in staat is om zelf het evenement bij te wonen, is Bezoeker bevoegd een vervanger naar het evenement te sturen.

 

Artikel 7: Overmacht

 • Indien de Zweedse Kerstmarkt niet kan plaatsvinden op de geplande datum en locatie als gevolg van omstandigheden die buiten de macht van de Zweedse Kerstmarkt liggen waardoor er sprake is van overmacht dan wel onvoorziene omstandigheden, in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband, (pan)epidemieën dan wel de gevolgen van een (pan/)epidemie, landelijke dan wel lokale aanwijzingen van de overheid dan wel gemeentelijke instanties / besluit tot afgelasting door het bevoegd gezag, het niet verstrekken van vergunningen door bevoegde instanties, stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, terreurdreiging, heeft de Zweedse Kerstmarkt het recht het Evenement te verschuiven naar een latere datum, een andere locatie dan wel het Evenement in zijn geheel te annuleren.
 • De Zweedse Kerstmarkt is gerechtigd om de Zweedse Kerstmarkt 2022 te verplaatsen indien dit Evenement niet kan doorgaan op grond van overmacht, zoals genoemd in artikel 7.1. De Zweedse Kerstmarkt is gerechtigd te beslissen dat aangeschafte Toegangsbewijzen voor de Zweedse Kerstmarkt blijven gelden voor het verplaatste Evenement, mits die verplaatsing geschiedt binnen een termijn van 13 maanden na het oorspronkelijke Evenement.
 • Als de houder van het Toegangsbewijs verhinderd is op de nieuwe datum van het verplaatste evenement, dan zal de houder van het Toegangsbewijs dit binnen afzienbare tijd kenbaar maken aan de Zweedse Kerstmarkt. De houder van het Toegangsbewijs heeft dan recht op een restitutie ter hoogte van de oorspronkelijke Toegangsbewijsprijs in geld, exclusief servicekosten ter hoogte van €0,65.
 • Eventuele geldelijke restitutie vindt plaats uiterlijk 3 maanden na de nieuwe datum van het verplaatste evenement. De Zweedse Kerstmarkt kan te allen tijde ten gunste van de houder van een Toegangsbewijs afwijken van het bovenstaande.
 • De Zweedse Kerstmarkt is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door annulering dan wel door verschuiving zoals hierboven vermeld. In geval van verschuiving of annulering van het Evenement als bovenbedoeld, zal de Zweedse Kerstmarkt hieraan op de door haar juist geachte wijze zoveel mogelijk bekendheid geven, onder meer door het vermelden van de toepasselijke termijnen voor restitutie op de Website. Uitsluitend in geval van volledige annulering kan de Bezoeker een verzoek tot restitutie van het entreegeld indienen bij diegene waar de Bezoeker het Toegangsbewijs heeft gekocht. Servicekosten en eventuele gemaakte reis- en verblijfkosten, zijn uitgesloten van restitutie. Restitutie van entreegeld geldt enkel indien het Toegangsbewijs door Bezoeker is aangeschaft bij de erkende verkoopadressen van de Zweedse Kerstmarkt en niet indien het Toegangsbewijs is aangeschaft bij een ander verkoop platform, bijvoorbeeld een online ‘secondary ticket’ marktplaats, of een relatiekaart.

 

Artikel 8: (Persoons)gegevens

 • In het kader van het gebruik en uitvoering van het evenement zal de Organisatie mogelijk (persoons)gegevens verwerken. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar opgegeven (persoons)gegevens.
 • Lees hier het privacy statement van Eventful Eventmanagement & Productie.

 

Artikel 9: Foto’s en Video’s

 • Door Bezoekers, Deelnemers, pers en fotografen van de Organisatie worden foto’s en video’s gemaakt. Als Bezoeker van het evenement kan het zijn dat je bewust of onbewust gefotografeerd of gefilmd wordt. Daar ga je mee akkoord op het moment dat je als bezoeker de het evenement binnen wandelt.
 • De foto’s en video’s die worden gemaakt tijdens het evenement mogen vrij worden gebruikt door de Organisatie en derden.
 • Er wordt op geen enkele wijze een vergoeding gegeven aan de personen die op de foto of video staan.
 • De Organisatie verstrekt geen foto’s of videomateriaal aan Bezoekers.

 

Artikel 10: Bijzondere bepalingen

 • Het is Bezoeker niet toegestaan tijdens het evenement reclame te maken/verspreiden (waaronder flyeren) van zijn/haar eigen onderneming of andere ondernemingen, die niet worden gezien als Deelnemer aan het evenement.
 • De Bezoeker is verplicht de voorschriften en aanwijzingen van of namens de Organisatie, brandweer, beveiliging of andere functionarissen, belast met het handhaven van orde en veiligheid, op te volgen.
 • De Bezoeker houdt zich aan de instructies die voorafgaand aan of tijdens het evenement worden gecommuniceerd.
 • Parkeren is alleen toegestaan op door de Organisatie aanwezen plaatsen.

 

Artikel 11: Risico en aansprakelijkheid

 • De Organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook. Bezoek aan het evenement is geheel voor eigen risico van de Bezoeker.
 • De Bezoeker vrijwaart de organisatie tegenover iedere derde voor aanspraken op vergoeding van schade geleden ten gevolge van zijn bezoek. De organisatie stelt zich niet verantwoordelijk voor vermissing van en schade aan goederen.

 

Artikel 12: Rechter

 • Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of daarmee samenhangende overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter.
 • Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 13: Toepasselijk recht

 • Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

 

Gegevens organisatie

Eventful Eventmanagement & Productie
Molenlaan 7
9651 DD Meeden

T 0642474327
W www.zweedsekerstmarkt.nl
E info@zweedskerstmarkt.nl

Inschrijving nieuwsbrief

Altijd op de hoogte!