7 + 8 december 2024 | 10:00 - 17:00 uur | Suikerfabriek Groningen

Deelnamereglement 2023

De bepalingen voor deelname aan de Zweedse Kerstmarkt 2023 staan vastgelegd in onderstaand deelnamereglement.

Organisatie

De Zweedse Kerstmarkt wordt georganiseerd door Eventful Eventmanagement & Productie (KVK: 84131985). Hierna te noemen: de organisatie.

Deelnemer

De deelnemer is degene die van de organisatie een online bevestiging betreffende plaats, data en gereserveerde m2 heeft ontvangen. Hierna te noemen: de deelnemer.

Plaats en tijd

Zaterdag 9 en zondag 10 december 2023: 10.00 – 17.00 uur

De organisatie behoudt zich het recht voor om de vastgestelde data en openingstijden te wijzigen zonder dat de deelnemer recht heeft op schadevergoeding. De overeenkomst van huur en verhuur blijft van kracht. De eventuele wijzigingen worden schriftelijk aan de deelnemer doorgegeven. De deelnemer is verplicht tijdens openingsuren zelf of door middel van een plaatsvervanger aanwezig te zijn in zijn standruimte en deze toegankelijk te stellen voor het publiek. De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor opbouw, afbouw dan/wel inrichting binnen de daarvoor gestelde tijden en voorwaarden.

Inschrijving

Degene die het inschrijfformulier ondertekent, wordt geacht hier namens het deelnemende bedrijf volledig bevoegd voor te zijn. De organisatie behoudt zich het recht voor een inschrijving te weigeren. Eveneens behoudt de organisatie zich het recht voor producten/goederen te verwijderen tijdens de Zweedse Kerstmarkt, die niet zijn gecommuniceerd in het online inschrijfformulier. De organisatie heeft de bevoegdheid de haar ter beschikking staande standruimte aan deelnemers toe te wijzen. Met de wensen van de deelnemers wordt daarbij zoveel mogelijk rekening gehouden. De organisatie behoudt zich het recht voor om in uitzonderingsgevallen voor aanvang van de daadwerkelijke inrichting van de Zweedse Kerstmarkt de aan de deelnemer toegewezen stand te wijzigen zonder dat laatstgenoemde op enige wijze recht kan doen gelden op schadevergoeding. De overeenkomst van huur en verhuur blijft dan van kracht.

Betalingsvoorwaarden

Betaling van de huur van standruimte en bijkomende kosten dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum. Bij aanmelding binnen 15 dagen voor aanvang van de Zweedse Kerstmarkt dient het verschuldigde bedrag per ommegaande te worden overgemaakt. De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die niet voldaan hebben aan hun betalingsverplichting de toegang tot de Zweedse Kerstmarkt te ontzeggen. Bij niet tijdige betaling is de deelnemer alle kosten van rechtsbijstand, de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum van €200,-. Tevens is op de vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd. Indien er tijdens de Zweedse Kerstmarkt (extra) voorzieningen worden besteld, dient hiervoor een machtiging te worden afgegeven.

Annulering door organisatie

Het is de organisatie voorbehouden om te besluiten de Zweedse Kerstmarkt geen doorgang te laten vinden. Dit geldt zowel voortijdig als tussentijds. De deelnemer kan geen aanspraak maken op schadevergoeding of vergoeding van de gemaakte kosten. Alleen gewichtige omstandigheden geven de organisatie het recht de Zweedse Kerstmarkt geen doorgang te laten vinden. Bij gedwongen afgelasting vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats.

Annulering door de deelnemer

Indien de deelnemer de overeenkomst wenst te annuleren dient dit per aangetekend schrijven plaats te vinden en is de organisatie gemachtigd zonder verdere ingebrekestelling hem een vergoeding in rekening te brengen volgens onderstaande percentages van het totaal overeengekomen standhuurbedrag:

 • 30% van de standhuur bij annulering in de zesde tot en met de vierde maand voor de datum van het evenement;
 • 50% van de standhuur bij annulering in de derde tot en met de tweede maand voor de datum van het evenement;
 • 100% van de standhuur bij annulering in de laatste maand voor de datum van de het evenement.

Risico en aansprakelijkheid

Deelname aan de Zweedse Kerstmarkt is geheel voor eigen risico van de deelnemer. De deelnemer vrijwaart de organisatie tegenover iedere derde voor aanspraken op vergoeding van schade geleden ten gevolge van zijn deelname. De organisatie stelt zich niet verantwoordelijk voor vermissing van en schade aan goederen.

Opvolgen voorschriften

De deelnemer is verplicht de voorschriften en aanwijzingen van of namens de organisatie, brandweer, beveiliging of andere functionarissen, belast met het handhaven van orde en veiligheid, op te volgen. De deelnemer houdt zich aan de instructies die voorafgaand aan of tijdens het evenement worden gecommuniceerd, met betrekking tot laden of lassen, parkeren en standinrichting. Parkeren is alleen toegestaan op door de organisatie aanwezen plaatsen.

Aanbod

Op de Zweedse Kerstmarkt kunnen uitsluitend goederen en diensten worden tentoongesteld die naar het inzicht van de organisatie in overeenstemming zijn met het concept van de Zweedse Kerstmarkt. Aangeboden goederen door de deelnemer dienen niet af te wijken van de omschrijving zoals benoemd in het inschrijfformulier.

Verzekering

Iedere vorm van verzekering, tegen welk risico dan ook, is niet inbegrepen bij deelname.

Afbouw

Het is niet toegestaan om zondag 10 december vóór 17.00 uur te beginnen met de ontruiming van de stand.

Het is de deelnemer niet toegestaan, om:

 • de gehuurde ruimte zonder overleg geheel of gedeeltelijk aan derden te verhuren
 • reclamemateriaal aan te bieden buiten de door de deelnemer gehuurde standruimte
 • dranken en spijzen aan te bieden zonder nadrukkelijke toestemming van de organisatie
 • zonder toestemming van de organisatie gebruik te maken van geluidsversterkende apparatuur.
  In algemene zin hinder te veroorzaken voor andere deelnemers of bezoekers.

De organisatie kan besluiten tot verwijdering van de deelnemer zonder enige aanspraak op schadevergoeding. Bij niet opvolgen van deze voorschriften en aanwijzingen kunnen op kosten van de deelnemer de noodzakelijk geachte voorzieningen worden getroffen.

De deelnemer is verplicht de door hem gehuurde ruimte in de oorspronkelijke staat achter te laten. NB: de ruimte dient geheel schoon opgeleverd te worden, hetgeen inhoudt dat afval geheel verwijderd dient te zijn. Bij in gebreke blijven zal dit op kosten van de deelnemer worden schoongemaakt. Indien de gehuurde ruimte niet tijdig is ontruimd, is de organisatie gerechtigd in of bij de ruimte aanwezige materialen, goederen of emballage van de deelnemer te doen verwijderen en op kosten van de deelnemer op te slaan.

Brandweervoorschriften

 1. Alle brandbare materialen dienen brandvertragend te zijn geïmpregneerd.
 2. Het is niet toegestaan om gasflessen in een standruimte te plaatsen.
 3. Open vuur, zoals kaarsen, is niet toegestaan.
 4. Er mag geen stro of zeer brandbaar materiaal worden geplaatst/gebruikt.
 5. De deelnemer dient op eigen veiligheid te letten i.v.m. vluchtwegen.
 6. Standpresentaties, met name van machines en bewegende/hangende attributen, dienen altijd veilig voor het publiek en de omgeving te worden opgesteld.
 7. Er mogen geen veranderingen dan wel aanpassingen worden gedaan aan de reeds aangelegde bekabelingen/bedradingen.

 

Gegevens organisatie

Eventful Eventmanagement & Productie
Molenlaan 7
9651 DD Meede

T 0642474327
W www.zweedsekerstmarkt.nl
E info@zweedskerstmarkt.nl

Inschrijving nieuwsbrief

Altijd op de hoogte!